Školská rada

Od ledna letošního roku pracuje v novém složení devítičlenná Rada školy. Jedná se o orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Devítičlennou Radu školy tvoří 3 zástupci školy, 3 zástupci zřizovatele a 3

zákonní zástupci žáků. Samotná volba zástupců žáků probíhala na radnici v pátek 14.12. a v sobotu 15.12.2012.

Ze sedmi navržených kandidátů zvolilo 41 oprávněných osob (z 556 možných) p. Dagmar Křivancovou, Mgr. Terezu Švecovou a p. Ivu Vondruškovou. Zastupitelé města na veřejném zasedání 27.11.2012 zvolili z 10 nominovaných zástupců za zřizovatele p. Martina Bobka, p. Pavla Pechance a p. Michala Šindeláře. Pedagogičtí pracovníci si za své zástupce do školské rady zvolili p. Vladimíra Chlupa, Mgr. Martinu Růžičkovou a Mgr. Danu Škodovou.

 

 

Jednací řád

Školské rady při ZŠ Český Dub

 

Školská rada (dále jen ŠR) při Základní škola Český Dub, okres Liberec, p.o., ustavená v souladu s § 167, odst. 7 zákona č.472/2011 Sb., (školský zákon), stanovila na svém zasedání dne 25.02.2013 tento jednací řád, kterým upravuje přípravu a způsob jednání, rozhodování a plnění jejích usnesení.

 

Čl. 1

Jednání ŠR svolává a řídí předseda školské rady (dále jen předseda). ŠR zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny zasedání se volí s ohledem na působnost ŠR stanovenou školským zákonem v § 168. Pozvánku na zasedání obdrží členové ŠR a pozvané osoby nejméně 14 dní před termínem zasedání.

Mimořádné jednání školské rady musí svolat předseda nebo místopředseda na základě písemného podnětu minimálně 1/3 členů školské rady.

 

Čl. 2

Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen účastnit se zasedání ŠR na vyzvání jejího předsedy. Předseda může pozvat na zasedání i jiné osoby dle uvážení ŠR.

 

Čl. 3

Program jednání ŠR navrhuje předseda. Vychází při tom z povinností uložených školským zákonem, z podnětů a návrhů ostatních členů ŠR, ředitele školy a zřizovatele školy. Podklady pro jednání ŠR zajišťuje předseda a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje školský zákon.

 

Čl. 4

Zasedání ŠR jsou neveřejná. ŠR je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Členové ŠR a další účastníci podepisují prezenční listinu. ŠR se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Pouze k přijetí jednacího řádu nebo jeho změn je potřeba dle školského zákona schválení nadpoloviční většinou všech členů ŠR.

 

Čl. 5

Při schvalování výroční zprávy o činnosti školy a školního řádu rozhodne ŠR do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud ŠR tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání, nebo pokud ŠR neprojedná některý uvedený dokument v tomto článku do 1 měsíce od jeho předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

 

Čl. 6

Z jednání ŠR se pořizuje zápis, kde se vždy uvede: počet přítomných členů, schválený program jednání, průběh a výsledek hlasování. Zápis dále obsahuje: datum a místo jednání, zásadní obsah diskuze, podané návrhy. Zápis podepíše předseda.

 

Čl. 7

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení ŠR.

 

 

V Českém Dubu dne 25. února 2013

 

Zápisy z jednání

21. 1. 2013

25. 2. 2013

24. 9. 2013