Vnitřní řád družiny

I. Úvodní ustanovení

1. Řád ŠD a ŠK vychází z příslušného ustanovení zák. 561/2004 Sb. a vyhl. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání

2. Řád ŠD a ŠK je platný pro všechny přihlášené žáky do ŠD a ŠK.

 

II. Přihlašování žáků do ŠD, základní organizační pokyny

1. ŠD mohou navštěvovat žáci 1. – 4. (5.) roč. ZŠ a ST

2. Žák je přijat na základě vyplněného zápisního lístku, na kterém rodič vyplní zároveň rozsah docházky, čas a způsob odchodu dítěte ze ŠD. Odchylky od údajů uvedených v zápisním lístku (zejména čas odchodu, osoba oprávněná k doprovodu žáka při odchodu ze ŠD apod.) je nutno oznámit předem písemně vychovatelce příslušného oddělení ŠD.

3. Předem známou nepřítomnost žáka v družině rodiče ohlásí vychovatelce příslušného oddělení. Za děti, které se bez omluvy do ŠD nedostaví, vychovatelka nezodpovídá.

Rodiče uhradí za dítě finanční příspěvek, který se vybírá pololetně a řídí se směrnicí vydanou ředitelkou školy: pro rok 2012/2013

na září - prosinec: do 20. 9. -  4 x 100 Kč + 40 Kč pitný režim = 440 Kč

na leden - červen: do 20. 1. -  6 x 100Kč + 60 Kč pitný režim = 660Kč

Hotovost složit u vychovatelek ŠD.

4. Doprovod do zájmových kroužků ZŠ a ZUŠ školní družina nezajišťuje. Hodiny si rodiče domluví pokud možno tak, aby odchod ani návrat dětí z těchto kroužků nebyl v době, kdy je ŠD na vycházce (13 00 – 1430)

5. Potřeby dítěte: bačkory, převlečení na vycházky (věci v látkovém sáčku – označit celým jménem)

6. Před prázdninami, ředitelským volnem rodiče osobně nebo písemně přihlásí své dítě k pobytu v ŠD vychovatelce příslušného oddělení. Při malém počtu dětí (do 10 přihlášených) je ŠD z rozhodnutí ředitelky školy uzavřena! Pokud je dítě přihlášeno a onemocní, rodiče ho řádně omluví! (tel. 5147052)

 

III. Organizace příchodu a odchodu žáků, provoz ŠD

Provoz ŠD:     6.30 – 7.30 hod

        11.15 – 16.30 hod 

Rozsah denního provozu a rozvrh činností v ŠD schvaluje ředitelka školy.

1. Při příchodu do ŠD žák zazvoní a představí se jménem

2. V šatně je žák povinen se přezout, pověsit si na věšák své věci . V šatně se nezdržuje, přejde do ŠJ na oběd, kdo neobědvá ve ŠJ, přijde do herny ŠD, kde vychovatelce ohlásí svůj příchod

3. Je přísně zakázáno prohledávat cizí tašky, bundy – neber, co ti nepatří !!

4. Ráno v 7.25 hod odchází žáci v doprovodu vychovatelky do šaten ZŠ, kde vychovatelky dozorují do 7.35 hod. a odtud děti samy přechází do tříd

5. Od 11.15 – 11.25 hod přichází děti postupně pod dohledem vychovatelky ze ZŠ do ŠJ.

6. Po obědě se žák v šatně ŠD přezuje, převlékne a přichází do herny ŠD, ohlásí vychovatelce svůj příchod

7. Po ukončení 5-té vyuč. hodiny přichází žáci ukázněně a samostatně na oběd, z oběda ihned do ŠD.

8. Samostatně, bez doprovodu vychovatelky, přechází žáci na odpolední vyučování a zpět.

9. Do šatny a dalších prostor ŠD vstupuje pouze přihlášený žák, případně jeho rodič (doprovod). Cizím osobám je vstup do ŠD zakázán!!

10. Při vyzvedávání dětí z ŠD rodiče zazvoní na příslušný zvonek a představí se jménem. Rodiče do prostor ŠD zbytečně nevstupují.

11. Rodiče řeší své připomínky a požadavky přímo s vychovatelkou příslušného oddělení.

 

IV. Chování a povinnosti žáků při pohybu ve ŠD

1. Povinností žáka je řádně docházet do družiny, pokud byl přijat k pravidelné docházce. Po skončení vyučování přijde ukázněně do šatny ŠD, odloží své věci a jde na oběd.

2. Po obědě se žák přezuje, nezdržuje se v šatně, vychovatelce oznámí svůj příchod

3. Je přísně zakázáno, aby žák bez svolení vychovatelky kamkoliv odcházel, zejména mimo budovu ŠD.

4. Odchod žáka bez vědomí vychovatelky a jiné závažné kázeňské přestupky budou hodnoceny a klasifikovány jako porušení školního řádu. Po opakovaném porušení může být žák ředitelkou školy z provozu ŠD vyloučen.

5. Žák se chová při všech činnostech slušně a ukázněně, respektuje dospělé, nepoškozuje družinový majetek ani věci spolužáků.

6. Je zakázáno nosit cenné věci a peníze do ŠD. Peníze žák nosí stále u sebe, nikde je neodkládá. Na požádání si je uschová u vychovatelky. Školou či družinou vyžádané peníze ihned odevzdá, nenechává je v šatně.

7. Veškeré ztráty žák ihned hlásí vychovatelce. Ztráty nad 1 000 Kč řeší policie.

8. Žáci chodí do ŠD slušně upraveni, přezouvají se – nechodí bosi. Na vycházky se převlékají do

náhradního oblečení.

9. Povinností každého žáka je chránit zdraví své i svých spolužáků

10. Projevy vandalismu a šikanování jsou mezi žáky zakázány a budou považovány za hrubý

přestupek proti řádu ŠD.

11. Poškodí – li žák zařízení ŠD, bude případ projednán s rodiči a zároveň určen způsob opravy a finanční náhrady

12. Je přísně zakázáno nosit do ŠD sirky, cigarety, alkohol aj. návyk. látky

13. Žáci nepoužívají nadávek, hrubých výrazů, vzájemně si pomáhají, chovají se k sobě ohleduplně zejména chlapci k dívkám, žáci k dospělým.

14. Vychovatelky soustavně sledují chování žáků.

15. Při odchodu ze ŠD je žák povinen osobně nahlásit svůj odchod vychovatelce.

/ i v případě, že si žáka vyzvedne rodič osobně /

 

V. Dokumentace

V družině se vede tato dokumentace:

- zápisní lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce

- přehled výchovně – vzdělávací práce (třídní kniha), v případě kroužku záznam o práci v zájmovém útvaru

- celoroční plán činnosti – ŠVP ŠD

- kniha úrazů

 

VI. Závěrečná ustanovení

1. Rodiče jsou seznámeni s tímto řádem při zápisu žáka do ŠD a jsou povinni respektovat

jeho ustanovení.

2. Vnitřní řád ŠD nabývá účinnosti dne : 3.9. 2012

 

Telefon ZŠ : 485 147 052 begin_of_the_skype_highlighting              485 147 052      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              485 147 052      end_of_the_skype_highlighting

e – mail : skola@zscdub.cz