vnitřní řád školního klubu

I.                     Úvodní ustanovení  

1.       Řád  ŠK vychází z příslušného ustanovení zák. 561/2004 Sb. a vyhl. 163/ 2018 Sb. o zájmovém vzdělávání

2.       Řád  ŠK je platný pro všechny přihlášené žáky do ŠD a ŠK.

 

II.                    Přihlašování a odhlašování

1.       Přihlašování a odhlašování žáků do ŠK zajišťuje vychovatelka.

2.       O zařazení a vyloučení žáků rozhoduje ředitelka školy.

3.       Příchod a odchod zaznamenává žák do docházkového sešitu sám.

 

III.                  Organizace činnosti

1.       ŠK navštěvují žáci, kteří zaplatili  poplatek stanovený zvláštní směrnicí vydanou ředitelkou školy. Výjimkou je ranní školní klub, kdy v době od 6.30 do 7.30 mohou ŠK navštěvovat i nepřihlášení žáci.

2.       ŠK je otevřen v pondělí až pátek od 6.30 do 7.30 hod. a od 11.00 do 15.45 hod., v pátek do 16.30 hod.

3.       ŠK nabízí žákům:

·          Volnou klubovou činnost (tj. bez organizovaného vedení vychovatelkou) – např. počítačové hry, stolní tenis, knihovna

·          Zájmové kroužky – aerobic, sportovní hry, keramika, taneční a internetový klub. Pokud se žák do zájmového kroužku přihlásí, je povinen jej pravidelně ve stanovenou dobu navštěvovat.

 

IV.                 Chování žáků

1.       Žák může do ŠK přijít či odejít  kdykoliv, musí však svůj příchod a odchod zaznamenat do docházkového sešitu.

2.       V prostorách ŠK žák dodržuje zásady slušného chování, nekřičí a neběhá po chodbách, je ohleduplný k ostatním žákům.

3.       Vandalismus, šikanování a ponižování mezi žáky jsou přísně zakázány.

4.       Každý úraz hlásí žák ihned vychovatelce ŠK. Úrazy se zapisují do knihy úrazů.

5.       Porušování vnitřního řádu žákem bude hodnoceno a klasifikováno dle vnitřního klasifikačního systému ZŠ:

a)       udělením napomenutí

b)       třídní, popř. ředitelskou důtkou

c)       snížením známky z chování

d)       vyloučením ze ŠK

 

V.                   Dokumentace ŠK

1.       Docházkový sešit

2.       Přehled výchovně vzdělávací práce ( třídní kniha), v případě kroužku záznam o práci v zájmovém útvaru

3.       Celoroční plán činnosti- ŠVP ŠK

4.       Zápisní lístky

 

VI.                   Závěrečná ustanovení

1.         Žáci jsou seznámeni s tímto řádem a jsou povinni respektovat jeho ustanoven

2.          Vnitřní řád ŠK nabývá účinnosti dne: