Preventivní programy Maják

10.12.2020 19:51

Letošní rok je v mnohém opravdu jiný. Nikdo jsme nečekal, že tak krátce po zahájení nového školního roku, zůstanou naši žáci opět doma na distanční výuce. Přesto i v letošním roce probíhají na naší škole akreditované preventivní programy, které nám realizují lektoři společnosti Maják o. p. s. Programy probíhají od 3. do 9. ročníků, nejčastěji v  časové dotaci 4 - 6 vyučovacích hodin.Cílem těchto programů, které na sebe navazují, je dlouhodobě pracovat s třídními kolektivy a snaha o předcházení vzniku rizikového chování u žáků. Ve 3. ročníku začínají třeťáci s programem Buď kamarád, který vede žáky k porozumění hranice mezi legrací a ubližováním. Učí děti hledat různé způsoby řešení vyhrocených situací. Další téma je Já a internet, který poukazuje na možná nebezpečí pohybu dětí na internetu a vede žáky k porozumění rozdílu mezi reálným a virtuálním světem. Ve 4. ročníku je realizován program Alkohol a kouření, který zvyšuje povědomí žáků o škodlivosti návykových látek a dále program Jsme parta?, jehož cílem je posilovat vzájemný respekt a pozitivní vztahy mezi žáky. V 5. ročníku se žáci věnují podpoře vlastní originality - svému zdravému Já, v programu Jsem originál, a pak také aktuálnímu tématu kybersvět - Bezpečně on- line. Šesťáky čeká program Závislosti a Čas změny. V 7. ročníku si žáci uvědomí pojetí vlastní krásy, budou rozvíjet úctu k sobě i druhým - program Krása a také se budou věnovat tématu Návykové látky. V 8. ročníku se žáci opět věnují problematice kyberšikany a bezpečnému užívání internetu-  program Na netu a také budou prohlubovat své poznatky o lidské sexualitě, prostor je věnován také lásce a partnerství. V 9. ročníku zakončíme působení v oblasti prevence programy Rizikové sexuální chování a Za hranou, který vede žáky k zamyšlení nad postavením minorit v naší společnosti a dává si za cíl předcházet vzniku extremistických názorů a postojů, což je ve společnosti stále velice aktuální téma. 

Všechny programy mohou být realizovány díky finanční podpoře našeho města Český Dub, velice tímto děkujeme za dlouhodobou spolupráci a podporu školy v preventivních aktivitách.

Mgr. Kateřina Řídká (školní metodik prevence pro 1. stupeň)