Charakteristika

Základní škola v Český Dub, okres Liberec, příspěvková organizace je součástí výchovně vzdělávací soustavy; je zařazena v rejstříku škol a školských zařízení. Kapacita je stanovena takto: škola – 487 žáků, školní družina – 130 žáků, školní klub – 70 žáků, školní jídelna – 450 strávníků. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Zřizovatelem je Město Český Dub a statutárním zástupcem ředitel školy.

 

Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků; umožňuje též náboženskou výchovu. Je školou úplnou s devíti postupnými ročníky. Výuka probíhá ve 23 kmenových třídách, ve 13 odborných učebnách, ve sportovní hale, venkovním hřišti, příležitostně v přírodních lokalitách v okolí školy, obce. Kulturní a společenské aktivity se konají v různých zařízeních města (knihovna, kino, muzeum).

 

Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi. Vyučuje se dle Školních vzdělávacích programů zpracovaných v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem, podle programu Pomocná škola a Rehabilitační program pomocné školy.

 

Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň obsahuje první až pátý ročník, druhý stupeň obsahuje šestý až devátý ročník. Součástí školy jsou čtyři speciální třídy. V nich jsou vyučováni žáci se zdravotním postižením v režimu ZŠ praktické a ZŠ speciální. Za přispění Nadace Konto bariéry a zřizovatele byla pro žáky s tělesným postižením zabudována pojízdná schodištní plošina a zakoupen schodolez. Ve škole probíhá individuální integrace žáků s poruchami učení.

 

Třídy školy se naplňují do počtu 30 žáků.

 

Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny; počet skupin a počet žáků ve skupině určuje v souladu s platnou legislativou podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu, s ohledem na bezpečnostní požadavky a ochranu zdraví žáků.

 

Ředitel školy ustanovuje třídní učitele, vychovatele školní družiny a školního klubu.

 

Pedagogický sbor tvoří 29 učitelů, 5 vychovatelek a 1 asistentka. Pět učitelů je kvalifikováno v oboru speciální pedagogika.

 V rozsahu stanoveném vládou se žákům bezplatně poskytují učebnice a učební texty a základní školní potřeby.

 

Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy. Jmenuje rozšířené vedení a kulturní komisi. Ve škole pracuje koordinátor EVVO, koordinátor ŠVP a koordinátor ICT.

 

Vedení školy a výchovná poradkyně úzce spolupracují při řešení výchovných a vzdělávacích problémů s PPP Liberec, s Odborem sociálních věcí MÚ Český Dub a s Policií ČR v Českém Dubě. Za dobu několikaleté spolupráce se vytvořila mezi těmito subjekty a jejími představiteli i řada velmi funkčních neformálních vztahů, které tuto spolupráci ještě více zefektivňují.

 

Ředitel školy vydává po projednání s pracovníky školy a se souhlasem pedagogické rady Školní řád, Vnitřní řád ŠD a ŠK, plán svolání v době mimopracovní, minimální preventivní program, plán školy na školní rok, pracovní řád pro zaměstnance, provozní řády, schvaluje řád odborných pracoven, laboratoří, tělocvičen a hřišť a ostatní směrnice týkající se organizace vyučování. Každoročně zpracovává Výroční zprávu. Zajišťuje plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/99Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Škola organizuje lyžařský kurz, sportovně - turistický kurz, plavecký výcvik žáků, dopravní výchovu. Jejich program schvaluje ředitel školy.

 

Škola organizuje školní výlety, projektové dny a školní akce související s výchovně vzdělávací činností školy podle ŠVP.

 

Škola ve spolupráci s lékařem pověřeným preventivní péčí o žáky napomáhá při vytváření a realizaci ozdravných programů podle aktuálních potřeb.

 

Pro žáky zdravotně oslabené zajišťuje škola ve spolupráci s lékařem příslušný počet oddělení zdravotní tělesné výchovy, pro žáky s poruchou výslovnosti logopedickou péči.

 

Škola se intenzivně věnuje environmentální výchově a to ve volitelných předmětech, různých projektech, ekologických aktivitách např. organizace sběru recyklovatelných odpadů.

 

Škola zřizuje pro žáky školy zájmové útvary; poskytuje své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže.

 

Součástí školy jsou 3 oddělení školní družiny a 2 oddělení školního klubu, které navštěvuje cca 250 dětí. Ve školní družině a klubu si děti mohou vybrat z množství nabízených zájmových činností, např. kroužek keramický, sportovní hry aj. Všichni žáci a zaměstnanci mají možnost se stravovat ve školní jídelně. Při škole pracuje taneční soubor Elév, pěvecký sbor Skřivánek, divadelní soubor Pruhovaná žirafa.

 

Škola každoročně realizuje několik projektů: Dětský jarmark, Den pro zdraví, Den země, aj. Do některých se zapojují i rodiče a prarodiče žáků.

 

Škola poskytuje poradenské služby. Tyto jsou zajišťovány výchovným a kariérovým poradcem a školním metodikem prevence. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům.

 

Spolupráce s rodiči probíhá v rámci občanského sdružení SRPDŠ. Jsou organizovány třídní schůzky. Dále probíhají individuální konzultace s rodiči žáků. Učitelé 1. stupně organizují pro rodiče tematické besídky.

 

Dne 19. 10. 2005 byla dle §167, Zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů zřízena Školská rada.

 

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáka při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáka a kontroluje jejich dodržování.

 

V naší škole pracuje žákovský parlament. Skládá se ze zástupců tříd 2. stupně. Vedení školy, žáci i učitelé se snaží touto formou řešit vzájemné problémy a požadavky.

 

Škola umožňuje vykonávat pedagogické praxe studentům pedagogických fakult.

 

Škola aktivně spolupracuje s partnerskou školou v Žitavě.

 

Autoevaluace školy a její další evaluační činnost slouží k poskytování nezbytné zpětné vazby vedení školy o tom, jak se škole daří naplňovat stanovené vzdělávací záměry a cíle. Jsou i hodnocením kvality školy a hodnocením kvality vzdělávacích plánů.