Školská rada

Jedná se o orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Devítičlennou Radu školy tvoří 3 zástupci školy, 3 zástupci zřizovatele a 3 zákonní zástupci žáků. 

Školská rada je v aktuální složení: předsedkyně Kateřina Havelková a členové: Eva Tvrzníková, Dana Škodová, Martina Růžičková, Renata Polcarová, Roman Kupec, Martin Bobek, Jana Johnová a Iva Vondrušková

 

 

 

Jednací řád

Školské rady při ZŠ Český Dub

 

Školská rada (dále jen ŠR) při Základní škola Český Dub, okres Liberec, p.o., ustavená v souladu s § 167, odst. 7 zákona č.472/2011 Sb., (školský zákon), stanovila na svém zasedání dne 29.8.2016 tento jednací řád, kterým upravuje přípravu a způsob jednání, rozhodování a plnění jejích usnesení.

 

Čl. 1

Jednání ŠR svolává a řídí předseda školské rady (dále jen předseda). ŠR zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny zasedání se volí s ohledem na působnost ŠR stanovenou školským zákonem v § 168. Pozvánku na zasedání obdrží členové ŠR a pozvané osoby nejméně 14 dní před termínem zasedání.

Mimořádné jednání školské rady musí svolat předseda nebo místopředseda na základě písemného podnětu minimálně 1/3 členů školské rady.

 

Čl. 2

Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen účastnit se zasedání ŠR na vyzvání jejího předsedy. Předseda může pozvat na zasedání i jiné osoby dle uvážení ŠR.

 

Čl. 3

Program jednání ŠR navrhuje předseda. Vychází při tom z povinností uložených školským zákonem, z podnětů a návrhů ostatních členů ŠR, ředitele školy a zřizovatele školy. Podklady pro jednání ŠR zajišťuje předseda a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje školský zákon. Jednání se řídí programem, který předseda rozešle členům nejméně týden před jednáním. ŠR může svým usnesením dát na pořad jednání i podklad či návrh, který vyšel jako podnět z vlastního jednání ŠR. 

 

Čl. 4

Zasedání ŠR jsou neveřejná. ŠR je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Členové ŠR a další účastníci podepisují prezenční listinu. ŠR se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Pouze k přijetí jednacího řádu nebo jeho změn je potřeba dle školského zákona schválení nadpoloviční většinou všech členů ŠR.

 

Čl. 5

Při schvalování výroční zprávy o činnosti školy a školního řádu rozhodne ŠR do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud ŠR tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání, nebo pokud ŠR neprojedná některý uvedený dokument v tomto článku do 1 měsíce od jeho předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

 

Čl. 6

Z jednání ŠR se pořizuje zápis, kde se vždy uvede: počet přítomných členů, schválený program jednání, průběh a výsledek hlasování. Zápis dále obsahuje: datum a místo jednání, zásadní obsah diskuze, podané návrhy. Zápis podepíše předseda.

 

Čl. 7

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení ŠR.

 

 

V Českém Dubu dne 29.8.2016

 

Schválení školního řádu ŠR a schválení výroční zprávy ŠR