ŠVP

Informace zákonným zástupcům o změnách ŠVP

 

Proč dochází ke změně ŠVP

 

Od 1. 9. 2017 byla opatřením ministryně školství zavedena povinně výuka plavání. V naší škole probíhá již několik let ve 2. a 3. ročníku v časové dotaci 20 hodin.

Od 1. 9. 2016 jsou platné změny v kapitolách Charakteristika ŠVP a Hodnocení. Jde o změny týkající se postupu školy při společném vzdělávání žáků. Postupy při zavádění PLPP a IVP u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a u dětí nadaných.

Ministr školství vydal opatření, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tato změna byla vyvolána potřebami:

 

 1.   Nové požadavky ministerstev a vlády:

 • finanční gramotnost,

 • ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí,

 • obrana ČR

 • korupce,

 • dopravní výchova,

 • sexuální výchova.

 

2. Zlepšit výstupy ve vzdělávacím oboru Cizí jazyk.

3. Zvýšit požadavky v matematice na žáky 1. stupně ZŠ (učivo o

zlomcích a desetinných číslech).

 

Podrobněji o nejdůležitějších změnách

 

1. Požadavky ministerstev a Úřadu vlády
(Doplnění učiva do vzdělávacích oborů Člověk a jeho svět, Přírodopis, Zeměpis, Výchova ke zdraví a Tělesná výchova)

 • Finanční gramotnost

 • Ochrana člověka za mimořádných událostí

 • Obrana státu

 • Dopravní výchova

 • Sexuální výchova

 

2. Cizí jazyk
Vedle výuky cizího jazyka (přednostně anglický) se od školního roku 2013/2014 zavádí povinně další cizí jazyk.
Škola bude vyučovat jako další cizí jazyk: německý.

Škola se rozhodla vyučovat druhý cizí jazyk: od 7. ročníku 2 hodiny týdně.

 

3. Matematika
Učivo o zlomcích a desetinných číslech se přesouvá z 2. stupně ZŠ na 1. stupeň ZŠ. Účelem daných změn je úvodní seznámení s pojmy zlomek, desetinné číslo, záporné číslo. Tyto pojmy jsou sice po matematické stránce pro žáky nové, ale v běžném životě se s nimi setkají a často je i umí v konkrétních situacích používat.

 

Platnost ŠVP pro ZV od 1.9.2007 - ve šk. r. 2017/2018 platný pouze pro 5. ročník

ŠVP pro ZV platný od 1. 9. 2014 - ostatní ročníky

ŠVP - Společně, snadněji, v pohodě pro ZŠ speciální - platný od 1. 9. 2011

ŠVP - Takový je můj svět pro ZŠ speciální - platný od 1. 9. 2013


Koordinátor ŠVP: Mgr. Martina Růžičková

Veškeré informace u koordinátora na telefoním čísle 485 147 052

ŠVD vypracován pro:  Školní družinu
                                Školní klub

 

Na odkazech si můžete přečíst některé kapitoly z platných ŠVP, celé znění je k nahlédnutí v kanceláři školy.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY:  Charakteristika školy 

CHARAKTERISTIKAŠVP:

1. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY
2. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
3.-4. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍ POTŘEBAMI A NADANÍ ŽÁCI
5. ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT
    5.1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
    5.2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
    5.3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ
    5.4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
    5.5. ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA
    5.6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
 6. PROJEKTY 

UČEBNÍ PLÁN:

ŠVP pro ZV, platný od 1. 9. 2007                                    ŠVP pro ZV, platný od 1. 9. 2014

1.STUPEŇ                                                                          1. STUPEŇ
2.STUPEŇ                                                                          2. STUPEŇ

ŠVP Společně, snadněji, v pohodě pro ZŠ speciální         ŠVP Takový je můj svět pro ZŠ speciální

1. STUPEŇ                                                                               1. a 2. STUPEŇ

2. STUPEŇ                                                                              

HODNOCENÍ ŽÁKŮ: Hodnocení žáků