Vážení rodiče,
pro naši školu platí 29.1. pololetní prázdniny a od 1.2. do 5.2. jarní prázdniny. Výpisy z vysvědčení žáci dostanou, až přijdou do školy. V Edupage jim zpřístupníme známky na vysvědčení 28.1.


 

Vážení rodiče,

v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá provoz škol a školských zařízení ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021. Prezenční výuku mají pouze 1. a 2. ročníky a žáci speciálních tříd, ostatní ročníky pokračují v distanční výuce.

Mgr. Jan Goll (ředitel školy)

 

Vážení rodiče,

žáci 1. a 2. ročníků a žáci speciálních tříd se od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021 navracejí do škol k prezenční výuce. Pro tyto žáky je zajištěna školní družina od 6.30 h do 16.00 h a za přísných hygienických podmínek obnoveno stravování ve školní jídelně. Detailní informace naleznete  ZDE. 

Pro žáky 3. až 9. ročníků je povinné vzdělávání pouze distančním způsobem bez možnosti školní družiny, školního klubu a školního stravování.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Jan Goll (ředitel školy)

Zavření Sportovní haly Základní školy Český Dub

Základní škola Český Dub od pátku 18.12.2020 včetně do odvolání zavírá halu pro všechny typy sportováních aktivit bez výjimky. 

Mgr. Jan Goll (ředitel školy)

 

Od pondělí 21.9. 2020 do odvolání na Základní škole Český Dub budou/bude
 
-  zavřené všechny kroužky, kde se mísí žáci různých ročníků, tzn. že povolen bude pouze Matematický kroužek 9. ročníku (lektor - Martina Pánková)
 - zavřený Školní klub 
-  zavřená Sportovní hala ZŠ Český Dub 
 
Provoz školní jídelny pokračuje dále v dosavadním režimu, ovšem za přísnějších hygienických opatření jak pro interní, tak pro externí strávníky!!!
 
Děkuji za pochopení. 
 
Mgr. Jan Goll (ředitel školy)

Aktuality

Přednáška pro rodiče vycházejících žáků

05.01.2021 16:06

Vážení rodiče, milí vycházející, v úterý 12. ledna 2021 se od 17 hodin uskuteční online přednáška o náležitostech přijímacího řízení, o vyplňování přihlášek na střední školy a o možnostech odvolání. Na přednášku se můžete připojit prostřednictvím účtů Vašich dětí.

PaedDr. Pavla Pižlová (kariérový poradce)

Preventivní programy Maják

10.12.2020 19:51

Letošní rok je v mnohém opravdu jiný. Nikdo jsme nečekal, že tak krátce po zahájení nového školního roku, zůstanou naši žáci opět doma na distanční výuce. Přesto i v letošním roce probíhají na naší škole akreditované preventivní programy, které nám realizují lektoři společnosti Maják o. p. s. Programy probíhají od 3. do 9. ročníků, nejčastěji v  časové dotaci 4 - 6 vyučovacích hodin.Cílem těchto programů, které na sebe navazují, je dlouhodobě pracovat s třídními kolektivy a snaha o předcházení vzniku rizikového chování u žáků. Ve 3. ročníku začínají třeťáci s programem Buď kamarád, který vede žáky k porozumění hranice mezi legrací a ubližováním. Učí děti hledat různé způsoby řešení vyhrocených situací. Další téma je Já a internet, který poukazuje na možná nebezpečí pohybu dětí na internetu a vede žáky k porozumění rozdílu mezi reálným a virtuálním světem. Ve 4. ročníku je realizován program Alkohol a kouření, který zvyšuje povědomí žáků o škodlivosti návykových látek a dále program Jsme parta?, jehož cílem je posilovat vzájemný respekt a pozitivní vztahy mezi žáky. V 5. ročníku se žáci věnují podpoře vlastní originality - svému zdravému Já, v programu Jsem originál, a pak také aktuálnímu tématu kybersvět - Bezpečně on- line. Šesťáky čeká program Závislosti a Čas změny. V 7. ročníku si žáci uvědomí pojetí vlastní krásy, budou rozvíjet úctu k sobě i druhým - program Krása a také se budou věnovat tématu Návykové látky. V 8. ročníku se žáci opět věnují problematice kyberšikany a bezpečnému užívání internetu-  program Na netu a také budou prohlubovat své poznatky o lidské sexualitě, prostor je věnován také lásce a partnerství. V 9. ročníku zakončíme působení v oblasti prevence programy Rizikové sexuální chování a Za hranou, který vede žáky k zamyšlení nad postavením minorit v naší společnosti a dává si za cíl předcházet vzniku extremistických názorů a postojů, což je ve společnosti stále velice aktuální téma. 

Všechny programy mohou být realizovány díky finanční podpoře našeho města Český Dub, velice tímto děkujeme za dlouhodobou spolupráci a podporu školy v preventivních aktivitách.

Mgr. Kateřina Řídká (školní metodik prevence pro 1. stupeň)

Olympiáda v českém jazyce

09.12.2020 18:44

Nelehká situace v současném vzdělávání  nezabránila žákům osmých a devátých tříd zúčastnit se 47. ročníku Olympiády z českého jazyka. Soutěžící se utkali v řešení jazykových úkolů a v psaní slohové práce na dané téma. Vítězkou školního kola se stala Karolína Zelinková z IX. B, druhé místo obsadila Klára Kořínková z IX. A, třetí místo patří Haně Kvapilové z IX. A. Čtvrté a páté místo vybojovali žáci VIII. A -  Samuel Plummer a Leona Guschlová. Vítězkám gratulujeme a děkujeme všem soutěžícím za účast!

PaedDr. Pavla Pižlová, Mgr. Kateřina Kotrbatá (pořadatelky soutěže)

ANDÍLCI pro Domov důchodců v Českém Dubu

08.12.2020 16:58
S dětmi z I.A ( Sovičky) jsme si četli o tom, jak je lidem i zvířátkům, když jsou bez přátel a rodiny. Proto jsme se domluvili s panem ředitelem z DD a vyrobili jsme dárečky pro babičky a dědečky v ústavu. Dnes jsme vše předali osobně panu řediteli. Snad  udělají radost. 
Helena Kaulfussová

Svoz papíru 8.12.2020

07.12.2020 08:37

Pozor změna - kontejner budeme nakládat od 8:00 do 10:00!

Mgr. Dana Škodová(koordinátor sběru)

Svoz papíru 8.12.2020

04.12.2020 12:50

V úterý 8.12. proběhne nakládání kontejneru na papír od 9:30 do 12:00. Noviny a časopisy ještě můžete přivézt v tomto čase přímo na kontejner. Ráno bude možné nechat papír v prostoru mezi sběrovou místností a hřištěm, ale POUZE POKUD NEBUDE PRŠET NEBO SNĚŽIT!!! Prosím o dodržení 

tohoto požadavku.

Mgr. Dana Škodová(koordinátor sběru)

Zvelebení prostor školní družiny

25.11.2020 15:09

 

Od 14. 10. 2020 došlo k uzavření škol a školních družin, rozhodli jsme se tedy tento čas využít k výmalbě, zvelebení prostor a nátěru palubek ve školní družině. Po výmalbě proběhl za pomoci našich uklízeček velmi pečlivý velký úklid všech prostor a zařízení naší družiny. Myslíme, že dílo se nám zdařilo:). Tímto bychom chtěli poděkovat  všem asistentům, kteří se s námi podíleli na této "náročné" akci, zejména Markétě Tvrzníkové, našim uklízečkám v čele s Hankou Klímovou a v neposlední řadě panu školníkovi Pavlu Honzejkovi za výmalbu stropů, stěhování a následné instalace stolků a dalšího zařízení v jednotlivých třídách.

                                                                                                                                                                                             Vychovatelé ŠD

Databáze středních škol

23.11.2020 08:35

Vážení rodiče žáků devátých tříd, v sekci Pro rodiče - odkaz Kariérový poradce jsem Vám zveřejnila odkazy na databázi středních škol, kde můžete společně se svými dětmi hledat a vybírat studijní a učební obory. Zároveň si přečtěte článek o tom, jak postupovat při výběru budoucí střední školy.

PaedDr. Pavla Pižlová (kariérová poradkyně)

Přihlášky na umělecké a sportovní školy

23.11.2020 08:23

Upozorňuji rodiče, že tento týden je poslední možnost na odeslání přihlášek na školy s talentovou zkouškou. Přihlášky musí být doručeny na vybranou střední školu do 30. listopadu 2020.

PaedDr. Pavla Pižlová (kariérová poradkyně)

Nové interaktivní programy pro žáky ZŠ speciální

18.11.2020 13:16

Díky poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, jejímž účelem byla „Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální “ získali naši žáci soubor tematicky zaměřených interaktivních programů pro celoroční vzdělávání. Programy mohou být nainstalovány do všech interaktivních přístrojů, kterými disponujeme. Licence je trvalá a funguje současně pro tři přístroje. Software je složen z devíti dílů s názvy měsíců a tematicky je vždy zaměřen na přírodu, počasí, lidové tradice a zvyky, zdraví a bezpečné chování. Žáky provází a úkoly nabízí vždy jiná, milá animovaná postavička, která se s dítětem raduje při splnění úkolu. Věříme, že „ technologie pomáhají “ – není jen prázdné heslo.

Liberecký kraj poskytl částku 15.420 Kč, zbývající 4.749 Kč věnovala firma LUKOV Plast spol. s.r.o.

Touto cestou chceme poděkovat za opakovanou finanční podporu. 

Mgr. Renata Polcarová (realizátor projektu) a Mgr. Jan Goll (ředitel školy)

 

1 | 2 | 3 >>

BLIŽŠÍ INFORMACE OHLEDNĚ KORONAVIRU

SPONZOŘI:

 

 

Projekt Matematický Dubák je finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

Projekty:

 
 

 Zapojení do charity