METODIK PREVENCE

1. stupeň - Mgr. Kateřina Řídká                                  2. stupeň - Mgr. Ivana Kotíková

Školní metodik prevence:

 • je aktérem v oblasti prevence rizikových jevů
 • sleduje výskyt rizikového chování žáků na dané škole
 • podílí se na tvorbě a realizaci MPP (minimálního preventivního programu) školy
 • podílí se na výběru a přípravě preventivních programů pro žáky a sleduje jejich účinnost
 • poskytuje poradenskou a konzultační činnost v oblasti prevence rizikového chování
 • podílí se na výběru a realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci:

extrémních projevů agrese, zneužívání, šikany a kyberšikany

záškoláctví

extrémně rizikových sportů a rizikového chování v dopravě

poruch příjmů potravy

rasismu a xenofobie

negativních působení sekt

sexuálně rizikového chování

závislostního chování (adiktologii)

 • metodicky vede činnosti učitelů školy v oblasti prevence rizikového chování (preventivně pracuje s třídními kolektivy)
 • koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování
 • spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikových jevů, s metodikem preventivních aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence rizikových jevů
 • kontaktuje odpovídající odborné pracoviště v případě akutního výskytu nežádoucích jevů
 • zajišťuje a předává odborné informace o problematice sociálně nežádoucího chování, nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy
 • prezentuje výsledky preventivní práce školy, získává nové odborné informace a zkušenosti
 • vede a průběžně aktualizuje databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikových jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, pedagogicko-psychologické poradny, zdravotnická zařízení, policie, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce, organizace a jednotlivé odborníky
 • o těchto činnostech vede písemnou dokumentaci