CHARAKTERISTIKA

Základní škola Český Dub, okres Liberec, příspěvková organizace je zařazena v rejstříku škol a školských zařízeních se zaregistrovanými druhy škol: Základní škola se zaregistrovanými obory 79-01-C/01 Základní škola (kapacita oboru - 487) a 79-01-B/01 Základní škola speciální (kapacita oboru - 10); Školní družina (s nejvyšším povoleným počtem žáků 130); Školní klub (s nejvyšším povoleným počtem žáků 70) a Školní jídelna (s nejvyšším povoleným počtem stravovaných ve školském zařízení 450). Zřizovatelem školy je Město Český Dub a statutárním zástupcem je ředitel školy.

Škola vyučuje dle školních vzdělávacích plánů, které jsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem platným v České republice. Součástí školy jsou třídy běžného proudu, ale také speciální třídy. Základní škola má 9 (resp. 10) ročníků členěných na první a druhý stupeň. V základní škole jsou inkludovány žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

Na škole řízené ředitelem a zástupkyní ředitele působí pedagogičtí zaměstnanci (učitelé, vychovatelé a asistenti pedagoga) a nepedagogický personál (administrativní pracovnice, pověřenec GDPR, školník, uklízečky, vedoucí školní jídelny, kuchaři a pomocný personál kuchyně).

Smyslem Základní školy Český Dub je žáky nejen mnohému naučit, ale také je připravit na další studia (ať už budou na gymnáziu, technické škole nebo odborném učilišti) a život vůbec. Základní škola Český Dub předává žákům mnoho informací, naučí je mnoha dovednostem, spolupracovat a komunikovat a připraví je na jejich další studia na průmyslových a odborných školách, gymnáziích a odborných učilištích.

Základní škola se snaží podporovat nadané žáky nejen svou odbornou výukou v hodinách (klasická, skupinová a projektová výuka), ale také nabídkou kroužků orientovaných na rozvoj intelektuálního, technického a IT nadání (robotika, hravá matematika, kroužek matematiky pro žáky 8. ročníků, kroužek matematiky pro žáky 9. ročníků, ...). Základní škola rovněž pořádá tři vlastní celokrajské soutěže pro nadané žáky prvního a druhého stupně (Matematický Dubák pro žáky 8. ročníků, Přírodovědný Dubák pro žáky 7. ročníků a Dubák Šikula pro žáky 3. ročníků). Škola pro své žáky organizuje také odborné projekty v terénu (mapování obojživelníků v kraji, identifikace exotických dřevin v městském parku, ...) a návštěvy provozů regionálních větších i menších firem (automotive firmy, ...).

Škola si rovněž uvědomuje důležitost odborné manuální zdatnosti, a tak organizuje dílenský kroužek orientovaný na odbornou práci se dřevem a kovem, spolupracuje s místními řemeslníky (žákovské exkurze v autoservisu, truhlářské dílně, ...) a spolkovými a zájmovými organizacemi Českého Dubu (výpomoc žáků na chovatelských výstavách, exkurze v líhni českodubských rybářů, návštěvy včelařů v podještědí, ...).

Škola také kooperuje s dalšími příspěvkovými organizacemi města, a tak umožňuje žákům se vzdělávat i mimo své budovy a realizovat naučené do praxe. Žáci chodí číst pohádky dětem v mateřské škole, prezentují své zahraniční výjezdy klientům domu s pečovatelskou službou, aktivně se účastní na "historických" akcích Podještědského muzea a rozšiřují si svou čtenářskou gramotnost společnými projekty s městskou knihovnou.

Základní škola Český Dub má pod svou "střechou a hlavičkou" rovněž speciální třídy. Žáci běžného proudu a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami se potkávají na chodbách a podílejí se na různých společných projektech, a tak se učí vzájemnému porozumění. Žák se tak naučí sociální empatii a toleranci. Pochopí, že do našeho světa patří také lidé s fyzickým i mentálním hendikepem.

Základní škola Český Dub nabízí širokou škálu volnočasových aktivit. V areálu a budovách školy žáci mohou organizovaně sportovat (kroužek florbalu, badmintonu, karate, stolního tenisu, ...). Své si najdou jak pohybově nadaní (kroužek pohybových her a biatlonu vedený šéftrenérem biatlonové reprezentace Ondřejem Rybářem nebo kroužek fotbalu vedený hlavním trenérem reprezentace v malém fotbalu Stanislavem Bejdou), tak i ti méně zdatní, kteří si vztah k tělesným aktivitám teprve hledají (kroužek netradičních her). Škola nabízí pohyb a v případě zájmu a nadání i možnost orientace na vrcholový sport.

Ani s podporou umění není škola pozadu. Kroužek keramiky rozvíjí nejen kreativitu, ale i jemnou motoriku dětí, kroužek taneční zase jejich pohybově umělecké sklony. Pokud se žák chce věnovat hudbě, zpěvu nebo malování, tak i to zde najde. Ať už pod vedením základoškolských učitelů (kroužek hry na ukulele, ...), nebo pod odborným dohledem pedagogů základní umělecké školy, která sídlí v budovách ZŠ (hra na kytaru, piano, dechové nástroje, sólový zpěv, malba a kresba, ...).

Základní škola Český Dub je pro žáky správná volba. Škola má parametry na to, aby je komplexně připravila na život a dala jim slušný základ pro budoucnost, ať se budou dále orientovat matematicky, technicky, přírodovědně, humanitně, lingvisticky nebo manuálně řemeslně.

Mgr. Jan Goll (ředitel školy)