ŠKOLSKÁ RADA

Jedná se o orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Devítičlennou Radu školy tvoří 3 zástupci školy, 3 zástupci zřizovatele a 3 zákonní zástupci žáků.

Školská rada je v aktuální složení: předsedkyně Kateřina Havelková a členové: Martina Růžičková, Renata Polcarová, Kateřina Řídká, Ondřej Fila, Eva Tvrzníková, Jaroslava Vaňková, Helena Tůmová, Tomáš Třešňák.

Jednací řád

Školské rady při ZŠ Český Dub

Školská rada (dále jen ŠR) při Základní škola Český Dub, okres Liberec, p.o., ustavená v souladu s § 167, odst. 7 zákona č.472/2011 Sb., (školský zákon), stanovila na svém zasedání dne 29.8.2016 tento jednací řád, kterým upravuje přípravu a způsob jednání, rozhodování a plnění jejích usnesení.

Čl. 1

Jednání ŠR svolává a řídí předseda školské rady (dále jen předseda). ŠR zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny zasedání se volí s ohledem na působnost ŠR stanovenou školským zákonem v § 168. Pozvánku na zasedání obdrží členové ŠR a pozvané osoby nejméně 14 dní před termínem zasedání.

Mimořádné jednání školské rady musí svolat předseda nebo místopředseda na základě písemného podnětu minimálně 1/3 členů školské rady.

Čl. 2

Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen účastnit se zasedání ŠR na vyzvání jejího předsedy. Předseda může pozvat na zasedání i jiné osoby dle uvážení ŠR.

Čl. 3

Program jednání ŠR navrhuje předseda. Vychází při tom z povinností uložených školským zákonem, z podnětů a návrhů ostatních členů ŠR, ředitele školy a zřizovatele školy. Podklady pro jednání ŠR zajišťuje předseda a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje školský zákon. Jednání se řídí programem, který předseda rozešle členům nejméně týden před jednáním. ŠR může svým usnesením dát na pořad jednání i podklad či návrh, který vyšel jako podnět z vlastního jednání ŠR.

Čl. 4

Zasedání ŠR jsou neveřejná. ŠR je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Členové ŠR a další účastníci podepisují prezenční listinu. ŠR se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Pouze k přijetí jednacího řádu nebo jeho změn je potřeba dle školského zákona schválení nadpoloviční většinou všech členů ŠR.

Čl. 5

Při schvalování výroční zprávy o činnosti školy a školního řádu rozhodne ŠR do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud ŠR tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání, nebo pokud ŠR neprojedná některý uvedený dokument v tomto článku do 1 měsíce od jeho předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Čl. 6

Z jednání ŠR se pořizuje zápis, kde se vždy uvede: počet přítomných členů, schválený program jednání, průběh a výsledek hlasování. Zápis dále obsahuje: datum a místo jednání, zásadní obsah diskuze, podané návrhy. Zápis podepíše předseda.

Čl. 7

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení ŠR.

V Českém Dubu dne 29.8.2016

Schválení školního řádu ŠR a schválení výroční zprávy ŠR


Dokumenty z předchozích let jsou k nahlédnutí u vedení školy.